KÜNYE
İLETİŞİM
YAZARLAR
FOTO GALERİ
   SİYASET      İZMİR      EKONOMİ      DÜNYA      SPOR      GÜNCEL      MAGAZİN - KÜLTÜR SANAT      TEKNOLOJİ      SAĞLIK   
 
Ana Sayfa > SİYASET

Elektrik Piyasasına Yeni Düzenleme
14 Mart 2013
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen kanuna göre, kamu ve özel sektör üretim şirketleri ile organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği elektrik üretimi yapabilecek. 

İMKB ile TEİAŞ tarafından işletilen piyasalar dışındaki organize toptan elektrik piyasalarının işletim faaliyetini yürütmek üzere EPİAŞ unvanlı yeni şirket kurulacak. 

Faaliyet lisansı en çok 49 yıl için verilecek. Üretim, iletim ve dağıtım lisansları için geçerli olan asgari süre 10 yıl olacak. 

Dağıtım şirketi, dağıtım bölgesindeki genel aydınlatma ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden de sorumlu olacak. 

İstisnalar hariç piyasa faaliyetleri ile iştigal edecek tüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste yürütülecek olması halinde, her tesis için ayrı lisans alacak. 

Lisanslar, en çok 49 yıl için verilecek. Üretim, iletim ve dağıtım lisansları için geçerli olan asgari süre 10 yıl olacak. 

EPDK TEDBİR ALACAK 

Lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde 10 veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dahil, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans alamayacak, lisans başvurusunda bulunamayacak. 

EPDK, tüketicilerin korunması ve piyasa faaliyetlerinin aksamaması için lisansların sona erdirilmesi veya iptali durumlarında gerekli tedbirleri alacak. 

ÜRETİM FAALİYETİ 

Üretim faaliyeti, lisansları kapsamında kamu ve özel sektör üretim şirketleri ile organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği tarafından yürütülebilecek. 

Üretim şirketi, lisansı kapsamında; tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği kişilere elektrik enerjisi veya kapasitesi satışı, organize toptan elektrik piyasalarında elektrik enerjisi veya kapasite ticareti, tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya kapasiteyi teminen, bir takvim yılı için lisansına derç edilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının, EPDK tarafından belirlenen oranını aşmamak kaydıyla organize toptan elektrik piyasalarından elektrik enerjisi veya kapasitesi alımı yapabilecek. 

TEİAŞ'IN GÖREVLERİ 

Elektrik enerjisi iletim faaliyeti, TEİAŞ tarafından yürütülecek. 

TEİAŞ'ın mülkiyet ve işletme sınırı, iletim sistemine yapılan bağlantı noktasında başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak uluslararası enterkonneksiyon hatlarının ulusal sınırlar dışında kalan kısmının tesisi ve işletilmesini yapabilecek. 

TEİAŞ, bu amaçla uluslararası şirket kurabilecek, kurulmuş uluslararası şirketlere ortak olabilecek ve bölgesel piyasaların işletilmesine ilişkin organizasyonlara katılabilecek. 
Yeni iletim tesisi ve hattı için TEİAŞ'ın yeterli finansmanı olmaması durumunda, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel kişi veya kişilerce yapılabilecek ya da finanse edilebilecek. 

Dağıtım faaliyeti, dağıtım şirketi tarafından lisansında belirlenen bölgede yürütülecek. Dağıtım şirketi, sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacak. 

Piyasa faaliyeti gösteren tüzel kişiler, bir dağıtım şirketine ve dağıtım şirketi piyasa faaliyeti gösteren tüzel kişilere doğrudan ortak olamayacak. Dağıtım şirketi, dağıtım faaliyeti dışında bir faaliyet alamayacak. 

Dağıtım şirketi, dağıtım bölgesindeki genel aydınlatma ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden de sorumlu olacak. 

EPİDAŞ KURULUYOR 

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) ticaret unvanı altında bir anonim şirket kurulacak. EPİAŞ, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı olmayacak şekilde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde faaliyete geçecek. 

EPİAŞ'taki kamu kuruluşlarının ve kamu sermayeli şirketlerin doğrudan ve dolaylı toplam sermaye payı, İMKB hariç, yüzde 15'i aşamayacak. Bakanlar Kurulu bu oranı değiştirmeye yetkili olacak. EPİAŞ'a hissedar olan kamu kuruluşları, kamu sermayeli şirketler ve İMKB, EPİAŞ'ın yönetiminde temsil edilecek. 

EPİAŞ, İMKB ile TEİAŞ tarafından işletilen piyasalar dışındaki organize toptan elektrik piyasalarının işletim faaliyetini yürütecek. 

EPİAŞ, organize toptan elektrik piyasalarında yeni piyasalar kurulmasına yönelik çalışmaları yapacak ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunacak. 

EPİAŞ piyasa işletim lisansı alancaya kadar, ilgili piyasa işletim faaliyetini TEİAŞ yürütecek. 
Elektrik enerjisi ve kapasitenin uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere ihracatı ve bu ülkelerden ithalatı, tedarik lisansı sahibi şirketler ve üretim şirketleri tarafından, EPDK onayı ile yapılacak. 

Organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerinden, EPDK'nın yönetmelikle belirleyeceği şartları sağlayanlar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın, onaylı sınırları içerisinde, üretim ya da dağıtım lisansı alarak üretim, dağıtım faaliyetlerinde bulunabilecek. 

AYRI TARİFE YAPILABİLECEK 

İletim sisteminde de özel direkt hat tesis edilebilecek. İletişim şebekesi dışında, ulusal iletim sistemi için geçerli standartlara uygun olan ve üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin lisansı kapsamındaki üretim tesisi ile müşterileri veya iştirakleri arasında özel direkt hat tesisi, TEİAŞ ile üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi arasında yapılacak sistem kontrol anlaşması ile mümkün olacak. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca, sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenecek miktarın altında elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayrı tarife yapılabilecek. 

EÜAŞ DSİ BÜNYESİNDEKİ ÜRETİM TESİSLERİNİ DEVRALACAK 

EÜAŞ, DSİ bünyesindeki üretim tesislerini devralacak. TEÜAŞ'tan devralınan ve özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmamış üretim tesislerini kendisi veya bağlı ortaklıklarıyla diğer kamu üretim şirketleri vasıtasıyla işletecek ya da gerektiğinde sistemden çıkaracak. 

Bakanlığın uygun görüşü ile EÜAŞ, yeni yapılacak üretim tesisleri için özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilecek. 

TETAŞ, mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek, mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları ile hükümetler arası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalayabilecek. 

TETAŞ, enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek, enerji alış ve satış ile ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalayabilecek. 

Düzenlemeden önce santral inşaatına başlayan, ancak lisansı herhangi bir sebeple iptal edilmiş veya durdurulmuş olan lisans sahiplerine; belli şartlarda lisans verilebilecek. 

İLK DEFA İŞLETMEYE GİRECEKLERE TEŞVİK 

Kanun, kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli yedekle oluşturulması amacıyla 31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere teşvik sağlanmasını da öngörüyor. 

Buna göre, üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde 50 indirim yapılacak. 
Yenilenebilir enerjiye verilen teşviklerin aynısı yerli kömür kullanan elektrik üretim tesislerine de verilecek. 

Teşvikler 2020 yılına kadar işletmeye girecek tesisler için geçerli olacak; Bakanlar Kurulu bu süreyi 5 yıl daha uzatabilecek. 

Talep ve işlemlerde kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisans iptal edilecek. 

EPDK'ya yanlış eksik ve yanıltıcı bilgi veren, lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimatlara aykırı hareket eden, lisans başvurusunda gerçeğe aykırı belge sunan, iştirak ilişkisi yasağına aykırı hareket edenlere, ihtar süresinde bunları düzeltmemeleri halinde 500 ile 900 bin lira arasında para cezası verilecek. Lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhte faaliyetin durdurulması ihtar edilecek. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere 1 milyon lira para cezası uygulanacak. 

31 Aralık 2015 tarihine kadar, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde (cadde ve sokak) gerçekleşen aydınlatma giderleri, bakanlık bütçesine konulacak ödenek, ilgili belediyeler ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacak. Bakanlar Kurulu bu süreyi 2 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak. 

Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere, mevcut lisanslarındaki hakları korunarak, düzenlemenin yayımından itibaren 6 ay içinde resen ve lisans alma bedeli alınmaksızın üretim lisansı verilecek. 

Lisans sahipleri, bir takvim yılı içinde elektrik enerjisi üretim miktarının en fazla yüzde 20'sini piyasada satabilecek. Bakanlık arz güvenliği bakımından bu miktarı artırabilecek. 

Kamu üretim şirketleri, özelleştirilseler de 2018 sonuna kadar çevre mevzuatına uyumlu hale gelecek. Bu sürenin 3 yıla kadar uzatılmasında Bakanlar Kurulu yetkili olacak.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
EGEMEN BAĞIŞ ABDULLAH GÜL'Ü UNUTTU20 Nisan 2014
CHP'DEN GÖNÜLLÜ ADAY20 Nisan 2014
İTTİFAK SİNYALİ GELDİ20 Nisan 2014
'GÜL' YERİNE 'DAVUTOĞLU' FORMÜLÜ20 Nisan 2014
'DENİZ BEY'E HAKARET EDENİ ADAY GÖSTERDİNİZ'20 Nisan 2014
TOPLU İSTİFA...19 Nisan 2014
BAŞBAKAN MÜJDEYİ VERDİ19 Nisan 2014
ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ19 Nisan 2014
KULİSLERDE KONUŞULAN İDDİA19 Nisan 2014
KONUŞMASININ ŞİFRELERİ...19 Nisan 2014
ERDOĞAN'DAN BAŞVURU!18 Nisan 2014
İSTİFA İDDİASI!!!18 Nisan 2014
GÜL'ÜN AÇIKLAMASI ANKARA'YI SALLADI18 Nisan 2014
ŞOK!18 Nisan 2014
"HEZİMET"18 Nisan 2014
ERDOĞAN'DAN İLK YORUM...18 Nisan 2014
AK PARTİ'NİN OY ORANI HESABI...18 Nisan 2014
"SİYASET PLANIM YOK!"18 Nisan 2014
KRİTİK SÜREÇTE FLAŞ AÇIKLAMALAR18 Nisan 2014
EFKAN ALA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR18 Nisan 2014
MECLİSTE PROTESTO18 Nisan 2014
BAHÇELİ'DEN CUMHURBAŞKANLIĞI YORUMU17 Nisan 2014
KAYBINA EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜ İLÇEYİ AÇIKLADI17 Nisan 2014
AK PARTİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI17 Nisan 2014
BDP'DE TEŞEKKÜR KRİZİ17 Nisan 2014
ADALET BAKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA17 Nisan 2014
O YASAYI ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIYACAKLAR17 Nisan 2014
MELİH GÖKÇEK 'PARALEL AVI' BAŞLATTI17 Nisan 2014
SON DAKİKA!17 Nisan 2014
9 GÜN SONRA İLK KEZ...17 Nisan 2014
DENİZ BAYKAL'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR...17 Nisan 2014
'DENİZ BAYKAL OLURSA...'17 Nisan 2014
NE VARSA DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA VAR...17 Nisan 2014
VEKİLLERİN ADAYI...17 Nisan 2014
KARAR ÇIKTI!16 Nisan 2014
'HAKAN FİDAN VE EKİBİNİ...'16 Nisan 2014
ABDULLAH GÜL BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ...16 Nisan 2014
BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ16 Nisan 2014
GENÇLERE İŞ, ESNAFA NİTELİKLİ ELEMAN...16 Nisan 2014
'HAZMEDECEK VE ÖZÜR DİLEYECEK...'16 Nisan 2014
SICAK GELİŞME...16 Nisan 2014
BOSTANCI'DAN AÇIKLAMA...16 Nisan 2014
YÜZDE 2 'DEN AZ FARKLA!!!16 Nisan 2014
CEP TELEFONU YASAĞI GELDİ16 Nisan 2014
TOPLANTIDAKİ O İSİM BAKIN KİM ÇIKTI?16 Nisan 2014
İŞTE O İSİM...15 Nisan 2014
ERDOĞAN VE GÜL...15 Nisan 2014
MESELE'NİN İKİLİ İLİŞKİLERİ...15 Nisan 2014
BEKİR COŞKUN'UN YAZISI...15 Nisan 2014
KOPENHAG KRİTERLERİ'NE AYKIRI!!!15 Nisan 2014
NAZİ ALMANYASI'NDA UYGULANAN...15 Nisan 2014
CUMA İÇTEN'DEN AÇIKLAMALAR...15 Nisan 2014
BULUNAMAYINCA...15 Nisan 2014
ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR...15 Nisan 2014
KULİSLERDE KONUŞULAN BOMBA İDDİA15 Nisan 2014
MEKTUP YAZDI...15 Nisan 2014
MUHALEFETE ELEŞTİRİ...15 Nisan 2014
RTÜK'TEN CEZA!!!15 Nisan 2014
DEVLET BAHÇELİ'DEN ŞOK SÖZLER!!!15 Nisan 2014
BAŞBAKAN TALİMAT MI VERDİ?15 Nisan 2014
KIZI VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ...15 Nisan 2014
4 BAKAN İÇİN...15 Nisan 2014
BÜROKRATLARIMIN ÇOCUKLARI BİLE...15 Nisan 2014
KAMER GENÇ'TEN AĞIR SÖZLER!!!15 Nisan 2014
GERGİN BEKLEYİŞ...15 Nisan 2014
İŞTE O İDDİA!15 Nisan 2014
NAZLI ILICAK:14 Nisan 2014
MKYK'YA 4 YENİ ÜYE ATANDI14 Nisan 2014
ALTAN TAN'DAN AÇIKLAMALAR...14 Nisan 2014
"MÜMKÜN DEĞİL"14 Nisan 2014
O KURUM'UN DAVETİNİ KABUL ETTİ!!!14 Nisan 2014
“DEVLETİN YARGI ORGANLARINI ALENEN AŞAĞILADIĞI..."14 Nisan 2014
5 KRİTİK İPTAL BAŞVURUSU14 Nisan 2014
KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK GELDİ...14 Nisan 2014
BUNLARIN HİÇBİRİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM!!!14 Nisan 2014
ÇAĞLAYAN'IN SAATİ VERGİ KAÇAĞI14 Nisan 2014
MÜTHİŞ İDDİAYA CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ!14 Nisan 2014
BUNDAN MEDET UMANLAR AVCUNU YALAR13 Nisan 2014
İKİ FAVORİ ADAY VAR13 Nisan 2014
KALBİ İLE PUTLARA TAMAH EDENLER13 Nisan 2014
O ARTIK BİR MİLİTAN13 Nisan 2014
BOMBA KULİS BİLGİSİ13 Nisan 2014
YILDIZ'DAN KIŞANAK'A JET CEVAP13 Nisan 2014
SÖYLEDİKLERİMİ YAYINLAMAYIN13 Nisan 2014
EN ETKİLİ 100 KİŞİ13 Nisan 2014
GÜL'DEN GÜLEN'E MESAJLAR13 Nisan 2014
ÇOK SERT ÇIKTI12 Nisan 2014
PENSİLVANYA'DAN NE DEDİLER?12 Nisan 2014
'JALE HANIM GELDİKTEN SONRA...'12 Nisan 2014
OCCUPYCHP EYLEME BAŞLADI12 Nisan 2014
BEŞİR ATALAY SONUÇLARIN PERDE ARKASINI ANLATTI12 Nisan 2014
"ARTVİN GİDİP GELİYORDU,SEÇİME 2 HAFTA KALA..."12 Nisan 2014
"TEHDİT EDİLDİLER"12 Nisan 2014
GÖRMEZ'İN MESAJI...12 Nisan 2014
DR. MERİH ŞAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRIDA BULUNDU...11 Nisan 2014
ÜNLÜ ANKETÇİ OY ORANINI AÇIKLADI...11 Nisan 2014
ADALET BAKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA11 Nisan 2014
KULİSLERDE KONUŞULAN BOMBA İDDİA...11 Nisan 2014
AKP'Lİ VEKİL İDDİASI11 Nisan 2014
AKŞENER MİLLETVEKİLLERİNE TOKMAK GÖSTERDİ...11 Nisan 2014
TBMM'DE GERGİNLİK!!!10 Nisan 2014
SÜRPRİZ BULUŞMA...10 Nisan 2014
TBMM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA10 Nisan 2014
SEÇİM YENİLGİSİ AĞIR GELDİ...10 Nisan 2014
'SON ANA KADAR'10 Nisan 2014
PARTİDEN KARARA İLK TEPKİ09 Nisan 2014
HAKAN ŞÜKÜR'DEN SONRA ONUN DA...09 Nisan 2014
SON DAKİKA!09 Nisan 2014
ANKARA'DA GÖZLER 'YSK'DA...09 Nisan 2014
ARKASINDA BAŞKA GÜÇLER DE VAR!!!09 Nisan 2014
SALDIRGANIN İLGİNÇ İFADESİ:09 Nisan 2014
AĞLAMA GÜNÜN OLACAK!!!09 Nisan 2014
SON SAATLER...09 Nisan 2014
CHP'YE ŞOK!09 Nisan 2014
VEKİL FATURAYI VALİ'YE KESTİ09 Nisan 2014
HAMZAÇEBİ'DEN ÖNERİ!09 Nisan 2014
OKTAY VURAL'DAN AÇIKLAMALAR...09 Nisan 2014
CHP'NİN ANKARA TALEBİ İSE...09 Nisan 2014
'ELİMİZDEKİ BİLGİLERE GÖRE...'08 Nisan 2014
İŞTE HABERİN DETAYLARI...08 Nisan 2014
REALİST OLMAMIZ GEREKİR!08 Nisan 2014
İŞTE O OLAY!!!08 Nisan 2014
FLAŞ HABER08 Nisan 2014
ELİNİZDEKİ BİLGİLERİ BİZİMLE PAYLAŞIN...08 Nisan 2014
BAHÇELİ'DEN ŞOK SÖZLER08 Nisan 2014
YEREL SEÇİMLERDEN SONRA İLK TOPLANTI08 Nisan 2014
FLAŞ...FLAŞ...FLAŞ...08 Nisan 2014
BİR GARİP OLAY08 Nisan 2014
SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ İSTİFA ETTİ08 Nisan 2014
DİNEN VE ÖRFEN KADINLARA GÖREV YOK!!!08 Nisan 2014
YAPACAK BİRŞEY YOK!08 Nisan 2014
KULİSLER HAREKETLENDİ...08 Nisan 2014
ASKER VE POLİSİN SANDIĞINDAN BAKIN KİM ÇIKTI?08 Nisan 2014
SON DAKİKA!07 Nisan 2014
HÜSEYİN AYGÜN'DEN AÇIKLAMA!07 Nisan 2014
NEDEN KAYBETTİKLERİNİ...07 Nisan 2014
TAPE HESAPLARI SUSKUN!07 Nisan 2014
2 KİŞİYİ TEHDİT EDEREK...07 Nisan 2014
SIRRI SÜREYYA'DAN ÇARPICI SÖZLER!07 Nisan 2014
YSK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA...07 Nisan 2014
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMA...07 Nisan 2014
OKTAY, GÜLER'İ İSTİFAYA DAVET ETTİ!07 Nisan 2014
MECLİS'TE GÜNDEM 4 BAKANLA İLGİLİ FEZLEKE07 Nisan 2014
BİZİM İÇİN HEZİMET07 Nisan 2014
MELİH GÖKÇEK'TEN YANIT!!!06 Nisan 2014
CEMİL ÇİÇEK'TEN UYARI!!!06 Nisan 2014
BİZİ MAĞDUR ETMEYE ÇALIŞIYORLAR!06 Nisan 2014
İLÇEYE KADIN ELİ DEĞECEK!!!06 Nisan 2014
ANKARA'DA 'YAVAŞ' HAREKETLİLİĞİ!06 Nisan 2014
İŞTE SEÇİMİ İPTAL ETTİREN TORBA!!!06 Nisan 2014
GEZİ'NİN MESAJINI ALDIK!06 Nisan 2014
İTİRAZLAR REDDEDİLDİ!06 Nisan 2014
İŞTE O TARİH06 Nisan 2014
İŞTE O İLÇE!06 Nisan 2014
OYLAR İPTAL EDİLMELİ!!!06 Nisan 2014
AĞRI VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA...06 Nisan 2014
KARA KAMPANYA İKAZI!06 Nisan 2014
ERKEN SEÇİM YOK!!!06 Nisan 2014
AK PARTİ'DEN KÖŞK SEÇİMİ HAZIRLIĞI05 Nisan 2014
MAZBATASINI ALDI05 Nisan 2014
KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT SÖZLER!05 Nisan 2014
MUHATAP GÖRMEK İSTEMİYOR!!!05 Nisan 2014
MAHÇUP ETTİK!05 Nisan 2014
DOĞUBEYAZIT'TA OLAYLI PROTESTO05 Nisan 2014
TİP'Lİ BABANIN KIZINDAN JET İSTİFA05 Nisan 2014
YANLIŞ SORULARI GİZLEME ÇABASI...05 Nisan 2014
BAKIN BU SÖZÜ KİM SÖYLEDİ?05 Nisan 2014
OPERASYON SİNYALİ VERİLDİ!!!05 Nisan 2014
AK PARTİ'YE KÖTÜ HABER!05 Nisan 2014
YSK'YA GÜVENİMİZ SARSILDI05 Nisan 2014
İŞTE KAZANAN PARTİ...05 Nisan 2014
İSTANBUL İL SEÇİM KURULU'NA BAŞVURDU04 Nisan 2014
ANKARA'DA SEÇİM KURULUNDA CHP'YE RET04 Nisan 2014
İSTANBUL'DAN UÇAKLA POLİS GETİRİLDİ04 Nisan 2014
'BİZDEN GELEN İSTEKLERİ...'04 Nisan 2014
GÜL KARARDAN MEMNUN!04 Nisan 2014
KENT KUŞATMA ALTINDA!04 Nisan 2014
ENVANTERE KAYDEDİLMEDİ!04 Nisan 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA04 Nisan 2014
SİLAH GÖSTERİP TEHDİT ETMİŞLER!!!04 Nisan 2014
EVLERE ULAŞMALIYIZ!04 Nisan 2014
ERDOĞAN KONUŞUYOR...04 Nisan 2014
İŞTE DETAYLAR...04 Nisan 2014
'ÖZERKLİK' YANLIŞ04 Nisan 2014
İŞTE LİSTEDE ADI GEÇENLER...04 Nisan 2014
SEÇİLSEN BİLE SENİ VURDURURUZ!!!03 Nisan 2014
GÖKÇEK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ!03 Nisan 2014
KELİME BULAMIYORUM...03 Nisan 2014
TÜRKEŞ'TEN AÇIKLAMALAR...03 Nisan 2014
ÖZÜR YERİNE MEKTUP!03 Nisan 2014
İŞTE KAZANAN PARTİ...03 Nisan 2014
BAĞIŞ'TAN VEKİLLERE MEKTUP03 Nisan 2014
CEMAAT HAREKETE GEÇİYOR!!!03 Nisan 2014
BU İDDİA AK PARTİ KULİSLERİNDEN!03 Nisan 2014
MHP'DEN İTİRAZ!03 Nisan 2014
'HİÇ KİMSE SLOGANLA...'03 Nisan 2014
HÜKÜMETTEN TEPKİ!03 Nisan 2014
KULİSLERDE KONUŞULAN 3 İSİM03 Nisan 2014
SAAT 17:00'DAN SONRA...03 Nisan 2014
MUSTAFA ŞENTOP'TAN ÇARPICI SÖZLER...03 Nisan 2014
ERBAKAN'DAN SERT SÖZLER!03 Nisan 2014
İŞTE O İSİMLER...03 Nisan 2014
İŞTE DETAYLAR...03 Nisan 2014
ERDOĞAN, GÜL VE ECEVİT...03 Nisan 2014
'ÜLKÜ OCAKLARINI HAREKETE GEÇİRELİM'03 Nisan 2014
KÜRTLERE GÜVEN VEREMEDİK!03 Nisan 2014
AÇIK ARA FARKLA...03 Nisan 2014
GÖRÜLMEMİŞ OLAY!03 Nisan 2014
GÖREVLERİNE BAŞLADILAR03 Nisan 2014
BİR FATURASI MUTLAKA OLMALI!03 Nisan 2014
BAŞBAKAN DİNLENİYOR03 Nisan 2014
GÜL'DEN MESAJLAR...03 Nisan 2014
SEÇİMİ 'BALIK' KAZANDIRDI!03 Nisan 2014
BU ASLINDA BİR İLK DEĞİL!03 Nisan 2014
BAŞKAN'A TUTUKLANMA TALEBİ!!!03 Nisan 2014
CHP'NİN İÇİNDEN...03 Nisan 2014
ORGANİZE USULSÜZLÜK03 Nisan 2014
KÖŞK KARARI MAYISTA!03 Nisan 2014
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ!02 Nisan 2014
ÇARPICI İDDİA!02 Nisan 2014
TANER YILDIZ AÇIKLIK GETİRDİ...02 Nisan 2014
HÜKÜMET'TEN FLAŞ AÇIKLAMA!02 Nisan 2014
BİR SÜRE DAHA BRÜKSEL'DE!02 Nisan 2014
GÖKÇEK'TEN ŞOK SÖZLER...02 Nisan 2014
AYNI PERFORMANSI İSTEDİ!02 Nisan 2014
İLK BAŞÖRTÜLÜ BAŞKAN GÖREVE BAŞLADI02 Nisan 2014
O İLDE SEÇİMİ KAZANAMAYINCA...02 Nisan 2014
YAVAŞ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA02 Nisan 2014
O KADAR DÜŞÜK Kİ...02 Nisan 2014
BUNUN SORUMLUSU KENDİSİDİR!02 Nisan 2014
CHP VE AK PARTİ BİRLEŞTİ...02 Nisan 2014
İHSAN ÖZKES'DEN İLGİNÇ TEPKİ02 Nisan 2014
OYLAR 13 KEZ SAYILDI02 Nisan 2014
İŞTE TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF02 Nisan 2014
O İDDİAYA YEŞİL IŞIK YAKTI02 Nisan 2014
'30 MART'IN MAĞLUPLARI ARASINDAYIZ'02 Nisan 2014
CHP REDDEDİLDİ!02 Nisan 2014
YILDIRIM VE ERGİN SENARYOLARI02 Nisan 2014
'AK PARTİ 6.5 PUAN KAYBETTİ'02 Nisan 2014
İSTANBUL'DA SON DURUM!02 Nisan 2014
4 OY FARKIYLA...02 Nisan 2014
YALOVA'DA BEKLENEN SONUÇ02 Nisan 2014
FLAŞ GELİŞME...01 Nisan 2014
GÖKÇEK'TEN BASIN TOPLANTISI!01 Nisan 2014
O İKİ İLE...01 Nisan 2014
TÜM SANDIKLAR...01 Nisan 2014
AK PARTİ YEŞİL IŞIK YAKTI01 Nisan 2014
MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMA YAPIYOR01 Nisan 2014
ANKARA'DA HAREKETLİ SAATLER01 Nisan 2014
ERDOĞAN KOSOVA'DAKİ TÜRKLERE SESLENDİ!01 Nisan 2014
KÜNYE | İLETİŞİM | YAZARLAR | FOTO GALERİ
adres.com
adres.com
Google+
Bu site'de Codec Portal kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayın!